Lista stron bloga

środa, 11 lipca 2018

Sygnały alarmowe i komunikaty

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów

Sygnały alarmowe
Źródło: commons.wikimedia.org, licencja — 
GNU Free Doc­u­men­ta­tion License.

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 1. systemy alarmowe miast,
 2. entralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
 3. radiowęzły radiofonii przewodowej,
 4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

OGŁOSZENIE ALARMU

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się,
 • zabrać se sobą zapas żywności, wodę, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe, dokument tożsamości, latarkę, koc, radio na baterie,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe, wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i drzwi,
 • upewnić się, że sąsiedzi usłyszeli alarm,
 • włączyć radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych i postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,
 • wykonywać polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej,
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
 • Osoby znajdujące się w szkole, zakładzie pracy lub miejscu publicznym powinny:
 • przerwać dotychczasowe zajęcie (w zakładzie pracy - wyłączyć maszyny i urządzenia),
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
 • ściśle podporządkować się poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej. Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny je zatrzymać i ustawić tak, by nie blokowały dróg oraz wejść do schronów. Kierowcy pojazdów jak i pasażerowie powinni skierować się do najbliższego ukrycia.
 • Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do schronów, powinny ukryć się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się,
 • włączyć radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych i postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,zabrać se sobą zapas żywności, wodę, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe, dokument tożsamości, latarkę, koc, radio na baterie,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe, wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i drzwi,
 • upewnić się, że sąsiedzi usłyszeli alarm,
 • wykonywać polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej,
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • udać się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,

 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,

 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,

 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),

 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń‚
 • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 • osoby wyposażone w maski przeciwgazowe je zakładają, natomiast przy ich braku przygotuje się wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia lub telewizora), wygasić ogień w piecu,
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.
 • przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

Przebywając na terenie otwartym należy:

 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, opary),
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Osoby, które znalazły się miejscu publicznym powinny:

ـ wykonywać polecenia władz i organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.

KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:

 • włączyć radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych i postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,
 • zachować się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
 • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska,
 • zamknąć okna i mieszkanie,
 • wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne, wygasić paleniska,
 • przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

Wykorzystano materiały ze strony: http://www.psary.pl/postepowanie-po-ogloszeniu-sygnalow-alarmowych-i-system-alarmowy.html oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r., poz. 96),Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentuj, ale pamiętaj o zachowaniu kultury wypowiedzi.