Lista stron bloga

środa, 11 lipca 2018

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

rodzaje alarmów
Źródło: commons.wikimedia.org, licencja —
GNU Free Doc­u­men­ta­tion License.

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sty­cz­nia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wys­tąpi­e­niu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r., poz. 96)


ALARM.Ogłaszany akusty­cznym sys­te­mem alar­mowym:

Mod­ułowany dźwięk syreny

w okre­sie trzech minut,


Ogłaszany przez środki masowego przekazu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przy­czynę, rodzaj alarmu itp.)

.….….….….…… dla .….….….….….….….…Ogłaszany wiz­ual­nym syg­nałem alar­mowym:

Znak żółty w ksz­tał­cie trójkąta lub w uza­sad­nionych przy­pad­kach innej fig­ury geom­e­trycznej


Odwołanie alarmu:

Ogłaszany akusty­cznym sys­te­mem alar­mowym:

Ciągły dźwięk syreny w okre­sie trzech minut.Ogłaszany przez środki masowego przekazu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przy­czynę, rodzaj alarmu itp.)

.….….….….…… dla .….….….….….….….… 

KOMUNIKATY O SKAŻENIACHRodzaj komu­nikatu:

Uprzedze­nie o zagroże­niu skaże­ni­amiOgłaszany przez środki masowego przekazu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby zna­j­du­jące się na tere­nie.….….….….….….….….….….. około godz. .….….. min. .….…. może nastąpić skaże­nie .….….….….….….….….….….….….….….. (podać rodzaj skaże­nia) w kierunku .….….….….….….….….…..


Sposób odwoła­nia komu­nikatu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedze­nie o zagroże­niu .….….….….….….….….….…… (podać rodzaj skażenia) dla .….….….….….….….….…Rodzaj komu­nikatu:

Uprzedze­nie o zagroże­niu zakaże­ni­ami


Ogłaszany przez środki masowego przekazu:

Formę i treść komu­nikatu uprzedzenia o zagroże­niu zakaże­ni­ami usta­lają organy Państ­wowej Inspekcji San­i­tarnej


Sposób odwoła­nia komu­nikatu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedze­nie o zagroże­niu .….….….….….….….….….…… (podać rodzaj zakaże­nia) dla .….….….….….….….….…Rodzaj komu­nikatu:

Uprzedze­nie o klęskach żywiołowych i zagroże­niu środowiska


Ogłaszany przez środki masowego przekazu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź

słowna:

Infor­ma­cja o zagroże­niu i sposo­bie

postępowa­nia mieszkańców

.….….….….….….….….….….….….….……

(podać rodzaj zagroże­nia, spodziewany czas

wys­tąpi­enia i wyty­czne dla mieszkańców)


Sposób odwoła­nia alarmu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedze­nie o zagroże­niu .….….….….….….….….….…. (podać rodzaj klęski) dla .….….….….….….….…… 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentuj, ale pamiętaj o zachowaniu kultury wypowiedzi.